Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leefstijlcoach/gewichtsconsulente, Marina Numan van Numanager handelende als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach/gewichtsconsulente.
Cliënt diegene aan wie door de leefstijlcoach/gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijkadres de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
De leefstijlcoach/gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.


Artikel 3. Basis
De leefstijlcoach/gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach/gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingtraject aangegaan is.


Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de leefstijlcoach/gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach/gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach/gewichtsconsulente gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Oftewel een consult weg te strepen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach/gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach/ gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach/ gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.


Artikel 6. Intellectuele eigendom
De leefstijlcoach/gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.


Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de leefstijlcoach/ gewichtsconsulente, contant te geschieden aan het einde van het consult of de cliënt ontvangt een factuur. Deze dient binnen 07 dagen in het geheel te worden voldaan. Bloedonderzoeken of voedingssupplementen, samengesteld door de leefstijlcoach/ gewichtsconsulente, dienen vooraf betaald te worden.


Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De leefstijlcoach/gewichtsconsulente heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach/ gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leefstijlcoach/gewichtsconsulente verzekerd is.Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingtraject volgt bij leefstijlcoach/gewichtsconsulente.


De website, nieuwsbrieven en andere uitingen zijn niet bedoeld als vervangen van een medische diagnose. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts of medisch specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.
De samenstelling van deze website en nieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, medewerkers, redactie, uitgever en betrokken ontwerpbureaus geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich uiteraard aanbevolen.


Numanager, de auteurs, medewerkers, redactie, uitgever en betrokken ontwerpbureaus aanvaarden daarnaast ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op externe websites waarnaar wordt verwezen.
Numanager is niet aansprakelijk voor schade door de door Numanager geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Numanager die de schade heeft veroorzaakt.
Numanager is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Numanager die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Numanager niet aansprakelijk.


Numanager is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Numanager. De klant vrijwaart Numanager voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Numanager verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Numanager. Numanager zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Numanager verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: – niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Numanager en/of door Numanager ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Numanager toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Numanager is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 10. Annulering overeenkomst open kookworkshop
10.1 Indien de klant de overeenkomst ter zake van de kookworkshop, opleiding al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan opzegging ten aanzien van het deelnemende aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) gelden de volgende voorwaarden:
a) Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Numanager te betalen.
b) Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Numanager te betalen.
c) Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Numanager te betalen.
d) Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Numanager te betalen.
e) Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Numanager te betalen.
10.2. De klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit wordt doorgegeven aan Numanager.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach/gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

November 2019